A kapcsolattartás feltételei

A nyomásgyakorlás gyakori esete és a szülők közötti viták előidézője, hogy a gyermekkel együtt élő, gondozó szülő nem az időjárásnak és az alkalomnak megfelelő ruhával látja el a gyereket, hogy ezzel a megfizetett tartásdíjon kívüli ruhavásárlásra kényszerítse a másik szülőt. Megpróbálja azt az érzetet kelteni a gyermekben, hogy a másik szülő nem gondoskodik a gyermeke ruházatáról, ruháztatásáról. Ezért nagyon fontos, hogy a láthatásról, kapcsolattartásról szóló döntés formájáról, módjáról a szülők tájékozottak legyenek és tudják ez a követelmény is a kapcsolattartásról szóló döntés része kell, hogy legyen.

Kapcsolattartás

A kiskorú gyermeket nem gondozó szülőnek és a jogszabályban meghatározott más személyeknek a kiskorúval való  érintkezési rendje.  A kapcsolattartásról, közismert nevén láthatásról szóló döntés alapja lehet a

 • Szülők megállapodása…Ezt az érintkezési rendet, módot elsősorban az érdekeltek megaállapodása határozza meg.
 • Gyámhivatal döntése…A szülők megegyezésének hiányában, vagy a szülő és a gyám közötti vitában  legtöbbször a gyámhivatal dönt. A gyámhivatal hatáskörében eljárva a  gyermekkel való kapcsolattartás kérdésében vagy  szabályozza vagy  újraszabályozza a kapcsolattartást.  Természetesen azoknak  az eseteknek a kivételével, amikor a bíróság jár el.
 • Bíróság döntése…Amennyiben a szülők között  házassági-,  vagy  gyermekelhelyezési per van folyamatban, a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt.
 • Bíróság jóváhagyása…Természetesen a perben is lehetőségük van a szülőknek, hogy a kapcsolattartás kérdésében egyezségre jussanak, és az egyezség jóváhagyását kérjék a bíróságtól.

Döntés feltételei

A jogszabály pontosan nem határozza meg a kapcsolattartás tartamát. E kérdésben a bíróság és a gyámhivatal is az alábbiak figyelembevételével szabályozza a kapcsolattartást:

 • gyermek egészségi állapota…pl. például a gyermek egészségi állapota nem engedi, vagy csecsemő
 • gyermek életkörülményei…ha a gyermek iskolás, hétköznapi napokon délelőttre enm lehet láthatást megállapítani, pl. iskolába jár, óvodába jár, másik megyében él
 • gyermek életkora…lehet, hogy a szülő nem viheti elcsecsemő, nem viheti el több órahosszára, mert szopizik vagy lisztérzékeny
 • a felek személyes körülményei…szülőnek nincs önálló lakása, vagy nem megbízható az apa, mert italozó életmódot folytat, nedves körülmények közé
 • az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleménye. A jogszabályok értelmében a korlátozottan cselekvőképes, vagyis 14. életévét betöltött kiskorút, az őt érintő személyi és vagyoni kérdésekben minden esetben meg kell hallgatni. A kapcsolattartás szabályai szerint az ítélőképessége birtokában lévő gyermek meghatározás azt jelenti, hogy nemcsak a korlátozottan cslekvőképes, 14. életévét betöltő kiskorút, hanem a gyermekkorú, cselekvőképtelen, tehát 14. életévét még be nem töltött kiskorút is meg kell hallgatni. A meghallgatás  történhet a szülők jelenléte nélkül is pszichológus, vagy gyermekvédelmi szakember jelenlétében.

Döntéshozatal módja

 • Tárgyalás…A gyámhivatal és a bíróság a döntés meghozatala előtt tárgyalást tart. Mind a két tárgyalás a felek együttes jelenlétével, szembesített eljárással történik.
 • Egyezség…A kapcsolattartás feltételeit, módját  elsősorban egyezség létrehozásával, tárgyalásban kísérli meg rendezni, illetve rendezi. Az egyezségbe be kell vonni a 14. életévét betöltött gyermeket is.
 • Tanúk…A tárgyalás során tanúkat hallgathat meg. Akinek az eldöntendő kérdésekről tudomása van, de a rokonság sem kizárt.
 • Szakértők…Szakértői véleményt kérhet. Pszichológus
 • Környezettanulmány…A bíróság környezettanulmány elvégzését rendelheti el. Ez esetben a környezettanulmányt  a gyámhivatal végzi el a bíróság megkeresése és adott szempontokat is figyelembe véve.

Egyezség tárgya

Az egyezség,  a gyámhivatal  vagy bíróság döntése az alábbiakra terjed ki:

 • a folyamatos, illetve az időszakos kapcsolattartás időpontja, gyakorisága,
 • a gyermek átadásának és visszaadásának helye, ideje, módja
 • a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó  értesítési kötelezettségről,
 • az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjéről,
 • a kapcsolattartás egyéb formáiról (pl. telefon, levél, ajándékozás stb.)

Nem hagyhatnak jóvá a hatóságok  olyan egyezséget, amely ellen az ítélőképessége birtokában lévő gyermek  kifejezetten tiltakozik.

A kapcsolattartásról szóló döntés formája

 • Végzés…A bíróság az egyezséget végzéssel hagyja jóvá, amely  jogerős végzés bírósági ítélet hatályával bír, annak betartása, végrehajtása a felekre nézve kötelező.
 • Bírósági ítélet…Egyezség hiányában a bíróság ítélettel dönt.
 • Határozat…A gyámhivatal az egyezséget határozattal hagyja jóvá, vagy egyezség hiányában határozattal dönt.

A kapcsolattartásról szóló döntés tartalma

A hatósági döntésekben a feleket tájékoztatni kell a

 • döntés rendelkezéseinek megszegése jogkövetkezményeiről
 • kapcsolattartás formájáról – folyamatos vagy időszakos
 • folyamatos, illetve az időszakos kapcsolattartás időpontjáról, gyakoriságáról
 • gyermek átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről, módjáról
 • elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjéről,
 • kapcsolattartás egyéb formáiról (pl. telefon, levél, ajándékozás stb.)
 • kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről és szabályairól (pl. bizonyíthatóan  történő értesítés a másik fél részére). Az értesítési kötelezettség természetesen mindkét félre vonatkozik a másik felé.
 • az  elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjéről
 • az átadás megfelelő ruházatáról. Tapasztalatom szerint a  gyámhivatalok  döntése ki szokott terjedni arra is, hogy a gondozó szülő, vagy gyám a gyermeket az időjárásnak megfelelő ruházattal adja át a kapcsolattartás jogosultjának. Sajnos e kérdésben is  gyakorta van vita a  felek között, így kényszerítve ki a kapcsolattartás jogosultjától, hogy ruhát vásároljon a gyermeknek a már megfizetett tartásdíjon felül.

Az elmaradt kapcsolattartás pótlása

A kapcsolattartást pótolni kell,

 • ha az a kötelezett miatt maradt el
 • ha az a kapcsolattartásra jogosult miatt, de fel nem róható okból, maradt el feltéve, hogy eleget tett a kapcsolattartás szabályozó döntésben foglalt értesítési kötelezettségének vagy az előre nem látható akadályok felmerülését igazolja.

Fontos szabály, hogy a kapcsolattartás pótlása nem veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlődését.

Vélemény, hozzászólás?

Scroll to top