Láthatás újraszabályozása

A láthatás mindennapi gyakorlata gyakran generál vitákat az elvált szülők között. Ahogy szembesülnek a kapcsolattartás tárgyában hozott döntés néhány negatív hatásával hétköznapjaikban, szeretnének változtatni jogaikon, kötelezettségeiken.  Egy-egy konkrét eset láttán az az érzetünk, hogy a válás során szerzett és ejtendő  sebek sokkal dominánsabbak, mint a gyermekek érdeke. Lehetnek olyan esetek, amikor az elvált szülők vagy a gyermek helyzetében bekövetkezett változás indokolja a döntés megváltoztatását. Van-e szülőknek lehetőségük a döntés vagy a megállapodás megváltoztatására? Igen.

A kapcsolattartás tárgyában hozott döntések megváltoztathatók.

A kapcsolattartás tárgyában hozott döntések – bizonyos feltételek fennállásának esetében – megváltoztathatóak, de mindig a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani. Ha az egyik szülő távolabbra költözik és a láthatásra jogosult szülő a megemelkedett költségek, megnövekedett távolság miatt a megállapodás szerinti két hét helyett csak havonta tud élni a jogával. Ha valamelyik szülő megbetegszik és átmenetileg mozgásképtelené válik, akkor a láthatás körülményeit az új állapotához kell igazítani. Ha a gyermek versenyszerű sportolása a hétvégi láthatásokat nem teszi lehetővé, akkor a láthatásra más formát kell kitalálni. Néhány példa a számtalan ok közül, ami a kapcsolattartásra vonatkozó döntés megváltoztatásának az igényét kiválthatja. Melyek a láthatás újraszabályozásának paraméterei?

  • Szülői megállapodás…A döntések betartásában a kapcsolattartásra jogosult (rendszerint az apa) és a kötelezett (a szülő, aki a gyermeket gondozza és vele él) a kiskorú gyermek érdekében együttműködésre kötelezett. A törvényalkotók szándéka szerint, a szülőknek a döntés mindennapi alkalmazásában rugalmasnak kell lenni. A gyermek érdekeit és a szülők lehetőséget figyelembe vételével meg kell állapodni az aktuális láthatással kapcsolatban felmerült problémáról.
  • Hatósági újraszabályozás…Amennyiben a felek között nem jön létre megállapodás a kapcsolattartás megváltoztatására, abban az esetben hatóságtól kérhetik  a kapcsolattartás újraszabályozását.

    ©MozaikCsalád Magazin
  • Indokoltság és állandóság…A gyermek érdekében a törvény az állandóság fenntartására törekszik, ezért a kapcsolattartás újraszabályozását lényeges indokok meglétéhez köti. Különösen igaz ez, ha a döntés óta nem telt el két év. Az újraszabályozás – ide értve a kapcsolattartás korlátozását, szüneteltetését vagy megvonását is – a  kapcsolattartást rendező határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül abban az esetben lehet kérni, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság, vagy a gyámhivatal döntését alapította, utóbb lényegesen megváltoztak és a kapcsolattartás újraszabályozása  a gyermek érdekét szolgálja. Ezek együttes feltételek.
  • Végrehajtás felfüggesztése…Ha a kapcsolattartás újraszabályozására indult eljárásban a rendelkezésre álló adatok szerint a kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése vagy megvonása látszik indokoltnak, a gyámhivatal, illetőleg a bíróság a határozatban megállapított kapcsolattartás végrehajtását az új határozat jogerőre emelkedéséig felfüggesztheti.

Szüneteltetés

A gyámhivatal illetőleg a bíróság – kérelemre –meghatározott időre a kapcsolattartási jog szünetelését rendeli el, ha a jogosított a jogával a gyermek, vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan visszaél. A szünetelés leghosszabb tartama 6 hónap, különösen súlyos visszaélés esetén egy év. Ezt a nagyon komoly büntetést válthatja ki, ha a szülő a másik szülő ellen nevel. Ha nem adja ki időben. Ha a gyermeket nem látja el megfelelő öltözettel és az veszélyezteti a gyermek egészségét.

Megvonás

A gyámhivatal, illetőleg a bíróság a határozatában megállapított kapcsolattartási jogot – kérelemre – megvonja, ha a jogosított e jogával a gyermek, vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan visszaél és e magatartásával a gyermeknevelését és fejlődését súlyosan veszélyeztette. A gyermek érdekében a szülő kapcsolattartásra vonatkozó jogát csak nagyon indokolt esetben vonja meg a bíróság, de a szexuális zaklatás erre tipikus és a gyakorlatban sajnos előforduló példa.

Korlátozás feloldása

A gyámhivatal , illetőleg a bíróság- kérelemre- a kapcsolattatás újraszabályozására indult eljárásban a gyermek érdekében a kapcsolattartás korlátozását feloldhatja, illetve a kapcsolattartási jogot visszaállíthatja, ha azok a körülmények amelyekre határozatát korábban alapította már nem állnak fenn.

Scroll to top