Ha zavarok vannak a láthatásban

Az anyja ellenem neveli a fiam. A volt férjem nem látogatja a lányunkat. A volt feleségem akadályozza a gyerekkel történő találkozásomat. Ismerősen hangzó vádaskodások. Mit tehet a szülő, ha úgy érzi, gyermekei vagy az ő jogai a láthatással, kapcsolattartással kapcsolatban sérülnek a megállapodás vagy a döntés ellenére. A szülő vagy a gyermek érdeke a fontosabb? Mit tehet a szülő a kapcsolattartás zavartalan érvényesülése érdekében?

Segítséget a gyámhivatal nyújt,  Lássuk hogyan.

Kapcsolattartásra vonatkozó végrehajtási kérelem

A bírósági ítéletek végrehajtására vonatkozó szabályoktól eltérően, a kapcsolattartásra vonatkozó döntés végrehajtásáról akkor is a gyámhivatal gondoskodik, ha a döntést a bíróság hozta. A végrehajtási eljárás kérelemre indul, hivatalból  eljárás nem indítható.

A kapcsolattartásra illetve annak  pótlására vonatkozó kérelem benyújtására  a kapcsolattartásról szóló  határozatban előírt határidő elteltétől, illetve a  tudomásra jutásától 30 napon belül van helye. Végrehajtási kérelem előterjesztésének okai:

 • Nem tesz eleget…Jogerős döntésnek (ítélet, határozat, egyezséget jóváhagyó intézkedés) valamelyik fél nem tesz eleget. Például nem viszi vissza a gyermeket időben.
 • Veszélyeztetés…Gyermek fejlődését veszélyezteti a kapcsolattartásra jogosult. Olyan magatartást tanúsít, ami a gyermeket veszélyezteti. Például a gyermek a láthatást a kocsmában tölti, a szülője részeg a láthatás alatt  vagy a gyermek nem kap enni.
 • Önhibájából nem tesz eleget…Kötelezett a kapcsolattartást rendező egyezségben, illetve a hatósági határozatban foglaltaknak önhibájából nem tesz eleget. Például az anya felkészíti a gyereket a láthatásra, de az apa nem megy el a láthatás megbeszélt időpontjában és nem is értesíti az anyát.
 • Önhibájából nem megfelelően tesz eleget…Kötelezett a kapcsolattartást rendező egyezségben, illetve a hatósági határozatban foglaltaknak nem megfelelően tesz eleget és ezáltal nem biztosítja a zavartalan kapcsolattartást. Például nem biztosítja a gyermek ellátását vagy nem akkor viszi el vagy hozza vissza a gyermeket, mint ami a htározatban szerepel.

Végrehajtást elrendelő végzés tartalma

Ha a gyámhivatal a végrehajtási kérelem vizsgálata során megállapítja az önhiba fennállását, a végrehajtási kérelem beérkezését követő 22 munkanapon belül végzéssel elrendeli a végrehajtást.

A gyámhivatal a végrehajtást elrendelő végzésében, felhívja az önhibás ügyfelet, hogy

 • a kapcsolattartásra vonatkozó döntésnek megfelelően tegyen eleget a határozatnak,
 • hagyjon fel a gyermeknek a másik ellen történő nevelésével,
 • figyelmezteti az önhibából nem teljesítő felet a jogkövetkezményekre,
 • kötelezi a felet a kapcsolattartás meghiúsulása folytán keletkezett igazolt költségek viselésére.

Teljesítés elmaradása miatti végrehajtás

Ha  a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul, a teljesítés elmaradása esetén, a végrehajtást foganatosító a következő döntéseket hozhatja:

 • Eljárási bírságot szabhat ki…Ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben – vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül – eljárási bírságot szabhat ki. A bírság legkisebb összege 5000 forint, a legmagasabb összege 500.000 forint lehet. Ezen összeghatárok között a bírság összegének megállapításánál a hatóság a jogellenesség súlyát, felróható magatartást veszi figyelembe. A bírság ismételhető, amennyiben a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó végzésében megállapított végrehajtási határidő alatt sem teljesítette, továbbá ha a meghatározott magatartásra vonatkozó rendelkezéseket ismételten megszegi.

  ©MozaikCsalád Magazin
 • Kényszeríthet…A rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt azaz a gyerek átadását.

A végrehajtást foganatosító szervnek a lehetséges intézkedések közül azt kell megtenni, amely, az eset összes körülményeit figyelembe véve, mérlegelve a leghatékonyabbnak mutatkozik a kötelezettség teljesítés kikényszerítéséhez. Amennyiben eljárási bírságot szab ki a hatóság, egyáltalán nem biztos, hogy a legalacsonyabb eljárási bírság összegét szabja ki első esetben sem.

Gyermekvédelmi intézkedések

A gyámhivatal a végrehajtás elrendelésével egyidejűleg a gyermek érdekében intézkedéseket is tehet.

Amennyiben a kapcsolattartási döntés végrehajtására hozott gyámhivatali végzésnek sem tesz eleget a fél, kérelemre, a kérelem beérkezését követő újabb 22 munkanapon belül a gyámhivatal újabb végzéssel intézkedést tesz.

Amennyiben a kapcsolattartás konfliktusokkal jár, folyamatosan akadályokba ütközik, a felek között megbeszélési zavarok állnak fenn a gyámhivatal vagy a

 • Gyermekjóléti központ kapcsolat ügyelete közreműködését kérheti.
 • Gyermekjóléti szolgálat közreműködését kérheti.
 • Gyermek védelembevételének elrendelését kezdeményezheti, pártfogó kijelölését indítványozza.
 • Gyermekvédelmi közvetítői eljárás (mediátor) igénybevételét kezdeményezheti. Amennyiben a felek  bejelentik  a közvetítői eljárás igénybevételére vonatkozó szándékukat, a végrehajtási eljárást felfüggesztheti.

Kapcsolattartásra kötelezett ellen nevelés

Ha a kapcsolattartásra kötelezett a gyermeket bizonyíthatóan, folyamatosan a kapcsolattartásra jogosult ellen neveli, a kapcsolattartás tárgyában hozott határozat végrehajtására hozott intézkedéseknek, a végrehajtásra  hozott intézkedések ellenére sem tesz eleget, a gyámhivatal:

 • Bírósági eljárás…A gyermek elhelyezésének megváltoztatása iránt pert indíthat, feltéve, hogy az a kiskorú érdekében áll.
 • Feljelentés…A megfelelő hatóságnál (rendőrség, ügyészség) feljelentést tesz a kiskorú veszélyeztetése miatt.
Scroll to top